Trường Mầm non Phương Nga Kid Moon - 106B Quan Nhân

thuộc Trường Mầm non Phương Nga Kid Moon, Quận Thanh Xuân